• slider image 50
  • slider image 51
  • slider image 52
  • slider image 53
  • slider image 54
:::

admin - 本站消息 | 2018-09-17 | 人氣:94

   報恩念佛堂乃用功之地修行之處

   不宜參觀喧嘩

   感恩您!阿彌陀佛!

   聆聽彌陀呼喚

   慈悲救度音聲

   誠敬禮請念佛

   掛單需滿七天

   自備海青黑襪