• slider image 50
  • slider image 51
  • slider image 52
  • slider image 53
  • slider image 54
:::

報恩念佛堂乃用功之地修行之處
不宜參觀喧嘩
感恩您!阿彌陀佛!
聆聽彌陀呼喚
慈悲救度音聲
誠敬禮請念佛
掛單需滿七天
自備海青黑襪